Informacje wstępne Zbiory - lista Zbiory - panel Adolf Dygacz Dofinansowanie Strona Muzeum

Dystanse

Dystanse normalne (duże) - domyślne

Dystanse średnie

Dystanse minimalne (gęste)


Zmiana wyglądu aplikacji po zmianie dystansów uwidoczni się przy otwieraniu kolejnych okien lub po przeładownaiu strony.

Warto wybrać minimalny, jeżeli chcesz więcej widzieć na ekranie...
A1 A2 A3 A4 TP TPP TP

Zbiory muzyczne prof. dr. hab. Adolfa Dygacza
  1/2275      
SQL

WITH forpagin AS (SELECT guidtmultimedia,guidcustomer,i_atr01,i_atr02,s_description,s_name,s_path,s_ext,s_title,s_keywords,s_description_rtf,s_location,s_note,d_awdate,d_mmcreation,guidawauthor,i_awyear,i_mmcreation,s_awplace,guidwykonawca,s_wykplace,i_wykyear,d_wykdate,i_license,i_type,l_nonumber,l_nopiece,s_nodepartment,s_noitem1,s_noitem2,dt_when,i_wizyta,i_serwis,s_region,ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY s_title ASC) as nrrow FROM(SELECT guidtmultimedia,guidcustomer,i_atr01,i_atr02,s_description,s_name,s_path,s_ext,s_title,s_keywords,s_description_rtf,s_location,s_note,d_awdate,d_mmcreation,guidawauthor,i_awyear,i_mmcreation,s_awplace,guidwykonawca,s_wykplace,i_wykyear,d_wykdate,i_license,i_type,l_nonumber,l_nopiece,s_nodepartment,s_noitem1,s_noitem2,dt_when,i_wizyta,i_serwis,s_region FROM sim_multimedia) tt ) SELECT guidtmultimedia,guidcustomer,i_atr01,i_atr02,s_description,s_name,s_path,s_ext,s_title,s_keywords,s_description_rtf,s_location,s_note,d_awdate,d_mmcreation,guidawauthor,i_awyear,i_mmcreation,s_awplace,guidwykonawca,s_wykplace,i_wykyear,d_wykdate,i_license,i_type,l_nonumber,l_nopiece,s_nodepartment,s_noitem1,s_noitem2,dt_when,i_wizyta,i_serwis,s_region, nrrow FROM forpagin WHERE nrrow BETWEEN 0 AND 20

Total/per page:45483-20

(C) Tempus Polityka prywatności Zmiany